Fellesskap gjennom dialog

Skedsmo dialog

 

I Skedsmo kommune har de en visjon om å integrere hele befolkningen og skape møteplasser der minoritetsbefolkningen og den øvrige befolkningen kan møtes og utveksle erfaringer. Dette var bakgrunnen for at kommunen tok initiativ til å starte Skedsmo dialog i 2012, som er et samarbeid mellom Skedsmo kommune, Nansen fredssenter og aktive kvinneorganisasjoner i kommunen.

Fargerik forsamling

- Det startet med en invitasjon fra kommunen, der de ønsket å skape en møteplass der norske og flerkulturelle kvinneorganisasjoner kunne møtes, forteller Anne Birgitte Holth fra Skedsmo Sanitetsforening.

Det er åpenbart at kommunen har lyktes med det målet, når man ser utover havet av oppmøtte på Skedsmo dialogs årlige feiring av kvinnedagen 8. mars. Det er en fargerik forsamling, og stor entusiasme når det hilses og deles ut klemmer mellom deltagerne fra ulike typer kvinneorganisasjoner.

Kommunen valgte bevisst en sammensetting av organisasjoner som var variert både i     forhold til etnisk bakgrunn og organisasjonserfaring da de startet samarbeidet for 6 år siden. Kvinnene skulle få mulighet til å utfordre, motivere og bli bedre kjent med hverandre, og få muligheten til å knytte nettverk på tvers av etnisitet, organisasjonserfaring og andre barrierer som finnes i organisasjonslivet og i samfunnet for øvrig

Dialogmetoden

Nansen fredssenter har også vært en viktig bidragsyter i samarbeidet, og har tilrettelagt for dialog og jobbet tett med kvinnene.

Maryam Nadeem fra Pakistansk Kulturforening i Skedsmo, sitter i planleggingskomiteen til 8.mars arrangementet, forteller at dialogmetoden har vært avgjørende for det langvarige samarbeidet.

- Alle kvinnene i Skedsmo dialog må gjennomføre kurs i dialogmetoden hos Nansen Fredssenter. Det  gir alle et godt utgangspunkt for å delta i dialogmøtene vi arrangerer 5-6 ganger i året. Vi har blant annet lært om konflikthåndtering og hvordan holde en god tale. Alle disse erfaringene bidrar til at kvinnene utvikler seg og føler seg tryggere på seg selv og de andre som er en del av samarbeidet.

Maryam forklarer videre at flere av kvinnene ikke turte å snakke høyt i forsamlinger eller å ta ordet i møtene da de først ble en del av samarbeidet, men at de nå føler seg trygge på å holde foredrag i dialogmøtene som har et nytt tema hver gang.

- Det har vært en oppblomstring av selvtillit hos mange av kvinnene som har vært med fra starten, og da de representerer hver sin organisasjon, så har det bidratt til at kvinnene har videreformidlet den kunnskap og erfaringene de har opparbeidet seg inn til resten av organisasjonen.

Viktig samfunnsstemme

Skedsmo dialog har nå etablert seg som en betydelig samfunnsaktør og en viktig stemme i det offentlige ordskifte i Skedsmo kommune. De arrangerer faste aktiviteter i nærmiljøet som hele befolkningen drar nytte av og møteplasser som er åpne for alle innbyggerne i kommunen, uavhengig kulturell bakgrunn, etnisitet og hvilket samfunnslag de tilhører. Blant annet arrangerer de folkemøter på Skedsmo bibliotek og tar opp aktuelle samfunnsutfordringer, ukentlig Språkcafe, strikkegruppe, eventyrstund for barn og svømming for kvinner i nærmiljøet.

- Vi har vært en stabil gjeng og de fleste av kvinnene har vært med i alle disse årene. Vi hjelper hverandre og bidrar gjerne på arrangementene til de andre organisasjonene, sier Anne fra Sanitetskvinnene.

Styrker organisasjonen

Kontaktperson i kommunen er integreringsrådgiver Nina Langfeldt. Hun har ansvar for det administrative og tilretteleggingen av de ulike komiteene som driver de forskjellige aktivitetene. Prosjektet får finansiell støtte fra IMDi, og det er et tverretatlig samarbeid som skaper gode synergier for de ulike samarbeidspartnerne.

For de flerkulturelle kvinneorganisasjonene så har det skapt muligheten for å bygge nettverk med tradisjonelle norske organisasjoner, bli kjent med nøkkelpersoner i organisasjonslandskapet og i hjemkommunen sin.

- Det har styrket oss som minoritetsorganisasjon og gitt oss muligheten til å bli kjent andre organisasjoner som er opptatt av de samme sakene som oss, forteller Maryam.

Skedsmo dialog har utviklet seg fra å være en møteplass for flerkulturelle og norske kvinneorganisasjoner, til å bli en åpen møteplass som skaper fellesskap for en hel kommune basert på prinsippet om dialog og det å snakke sammen. 

Tekst og foto: Nasrin Naimy, 2018.